การตลาดผู้ทรงอิทธิพล

ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลตามทักษะ

ด้วยโปรไฟล์มากกว่า 500 ล้าน 60,000 รายการและประวัติข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง พบกับเสิร์ชเอนจินผู้ทรงอิทธิพลที่มีประสบการณ์มากที่สุด
"We used Klear to identify and interact with relevant influencers and were very pleased with the results."
Gladys Diaz, Marketing Manager at Unilever

เข้าใจผู้คน

Get all the insights you need to make sure you are focusing on the right people. Choose people that are influential in the right categories, with audience demographics that fits your target audience, understand engagement levels and true reach potential, content quality fit with your brand, and much more.
Need printed material to convince your team?
ภาพถ่ายหน้าจอ, คำอธิบายคุณสมบัติ, กรณีการใช้และอื่นๆ
Download PDF

การบริหารจัดการผู้ทรงอิทธิพล

A mini influencer CRM to help you build and manage your influencer programs efficiently. Easily build lists of your chosen influencers segmented by categories, locations, or campaigns. Add comments and keep track of your engagement and program activation.

Measure ROI

You build relationships, we measure performance. Get access to full reporting on the success of your influencer programs. Understand the impact of your program and each influencer on your brand, down to mentions, impressions, and content.
Get Started
Plans & Pricing
Not ready yet?
Continue Tour
This is a premium feature
Upgrade now to:
  • Monitor your brand
  • Learn from your competitors
  • Find Influencers
Schedule A Klear Demo
Leave Us Your Details And An Expert Will Be In Touch
Great! Demo Request Sent.
One of our account managers will be in touch soon.